MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA

KVALITĀTES SISTĒMAS IEKŠĒJĀ AUDITORA EKSAMINĀCIJA


Lai izveidotu un uzturētu kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001, viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir kvalificēts un kompetents personāls. Kvalitātes sistēmas iekšējā auditora uzdevums ir veikt kvalitātes vadības sistēmas darbības pārbaudi, novērtējot kvalitātes vadības sistēmas darbības efektivitāti, konstatējot neatbilstības un sniedzot priekšlikumus sistēmas pilnveidošanai.

Zygon Baltic Consulting Personu Sertifikācijas centrs veic Kvalitātes sistēmas iekšējā auditora eksamināciju, lai pārbaudītu personas kompetences kvalitātes vadības sistēmas iekšējā auditora darbā.

 

Personu eksaminācijas process:

I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana

II posms – eksaminācija

III posms – Sertifikāta izsniegšana

 

I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana

1) Nepieciešamā izglītība un profesionālā darba pieredze

 

Izglītība Kopējā profesionālā darba pieredze Darba pieredze ar kvalitātes nodrošināšanu saistītā jomā* Speciālie profesionālās apmācības kursi
Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) 3 gadi 1 gads Kvalitātes iekšējais audits vai kvalitātes vadība
Vidējā profesionālā izglītība 5 gadi 1 gads

 

*ar kvalitātes nodrošināšanu saistītās jomas – kvalitātes vadība, zinātne, inženierzinātne, projektēšana, ražošana, tehnoloģija, serviss, ekonomika, tehniskā apkope, u.tml, kas pierāda, ka persona ir bijusi saistīta savā darbā ar kvalitātes nodrošināšanu.

 

2) Pretendents aizpilda speciālas formas iesniegumu (iesniegumu var saņemt, sūtot pieprasījumu uz ZBC  info@zygon.lv) un iesniedz to kopā ar kompetences apliecinošu dokumentu kopijām (tai skaitā speciālo profesionālo kursu apliecinājumu kopijām) ZBC, nosūtot pa e-pastu: info@zygon.lv.

 

II posms – eksaminācija

Eksāmenā var tikt pārbaudītas sekojošas zināšanas un prasmes:

Kvalitātes sistēmas iekšējiem auditoriem

  1. ISO 9001, ISO 19011 prasību izpratne.
  2. Kvalitātes iekšējā audita veikšanai nepieciešamo metožu pārzināšana, tai skaitā jautājumu sagatavošana un uzdošana, audita vadīšana u.c.
  3. Audita situācijas izvērtēšana un auditēšanas prasmes.
  4. Argumentācijas prasmes.
  5. Procesu darbības efektivitātes mērījumu veikšana.
  6. Kvalitātes sistēmas dokumentācijas vadības principu pārzināšana.

 

Eksāmens sastāv no 2 daļām – rakstiskā un mutiskā daļa. Eksāmens notiek interneta vidē (vairāk informācijas par eksāmena norisi internetā uzzināsiet zvanot uz tālruni: 29463326).

Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents ir saņēmis 60% no kopējā punktu skaita un katrā daļā sasniegti vismaz 40% no maksimālā rezultāta. Eksāmena nenokārtošanas gadījumā, atkārtotu eksāmenu pretendents drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc viena mēneša.

 

III posms – Sertifikāta izsniegšana

ZBC izskata pretendenta eksāmena rezultātus. Ja pretendents ir sekmīgi nokārtojis eksāmenu, viņš saņem Sertifikātu par eksāmena nokārtošanu. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi. Ja beidzoties Sertifikāta termiņam eksaminētā persona vēlas pagarināt Sertifikāta termiņu, ir jākārto eksāmens un pozitīva eksāmena rezultāta gadījumā Sertifikāta derīguma termiņš tiek pagarināts vēl uz pieciem gadiem.

 

Eksāmena norises laiks

Eksāmena norises laiks tiek saskaņots ar pretendentu abām pusēm vēlamā laikā pēc pieteikuma saņemšanas un rēķina apmaksas veikšanas.

 

Maksa par eksāmena kārtošanu un Sertifikāta saņemšanu

Par dokumentu izskatīšanu un eksāmena kārtošanu EUR 85.00*
Par Apliecinājuma izsniegšanu personai un tās iekļaušanu Kvalitātes sistēmas iekšējo auditoru reģistrā EUR 25.00*
KOPĀ: EUR 110.00*
Maksa par atkārtotu eksāmena kārtošanu EUR 15.00*

* Visas cenas norādītas bez PVN

Uz augšu