MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA

KVALITĀTES SISTĒMAS VADĪTĀJA EKSAMINĀCIJA

 

Lai izveidotu un uzturētu kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001, viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir kvalificēts un kompetents personāls. Ir jābūt darbiniekam, kurš spēj vadīt kvalitātes sistēmu un palīdzēt uzņēmumam kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā un pilnveidošanā. Tāpat ir nepieciešams speciālists, lai novērtētu kvalitātes vadības sistēmas darbības efektivitāti un atklātu iespējamās pilnveidošanās jomas.

Zygon Baltic Consulting Personu Sertifikācijas centrs veic Kvalitātes sistēmas vadītāja eksamināciju, lai pārbaudītu personas kompetences kvalitātes vadītāja darbā.

 

Personas eksaminācijas process:

I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana

II posms – eksaminācija

III posms – Sertifikāta izsniegšana

 

I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana

1) Nepieciešamā izglītība un profesionālā darba pieredze

 

Izglītība Kopējā profesionālā darba pieredze Darba pieredze ar kvalitātes nodrošināšanu saistītā jomā* Speciālie profesionālās apmācības kursi
Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) 3 gadi 2 gadi Kvalitātes vadībā
Vidējā profesionālā izglītība 5 gadi 2 gadi

 

*ar kvalitātes nodrošināšanu saistītās jomas – kvalitātes vadība, zinātne, inženierzinātne, projektēšana, ražošana, tehnoloģija, serviss, ekonomika, tehniskā apkope u.tml, kas pierāda, ka persona ir bijusi saistīta savā darbā ar kvalitātes nodrošināšanu.

 

2) Pretendents aizpilda speciālas formas iesniegumu (iesniegumu var saņemt, sūtot pieprasījumu uz ZBC  info@zygon.lv) un iesniedz to kopā ar kompetences apliecinošu dokumentu kopijām (tai skaitā speciālo profesionālo kursu apliecinājumu kopijām) ZBC, nosūtot pa e-pastu: info@zygon.lv.

 

II posms – eksaminācija

Eksāmenā var tikt pārbaudītas sekojošas zināšanas un prasmes:

Kvalitātes sistēmas vadītājiem

  1. ISO 9001, ISO 9004, ISO 10013 prasību izpratne.
  2. Kvalitātes vadītāja pienākumu izpildei izmantojamo metožu pārzināšana.
  3. Kvalitātes sistēmas ieviešanai nepieciešamās zināšanas un prasme tās pielietot konkrētā situācijā.
  4. Pārliecināšanas metožu pārzināšana un prasme tās pielietot.
  5. Datu vākšanā un analīzē pielietojamo metožu pārzināšana (kvalitātes kontroles diagramma, cēloņu un seku diagramma, histogramma, korelāciju diagramma, plūsmas diagrammas).
  6. Kvalitātes sistēmas dokumentācijas vadības principu pārzināšana.
  7. Procesu pieejas izmantošana uzņēmuma vadībā.
  8. Jaunākās metodes kvalitātes vadībā – LEAN, SIX SIGMA, Risku vadība, Izcilības modeļi un standarti u.tml.

Eksāmens sastāv no 2 daļām – rakstiskā un mutiskā daļa. Eksāmens notiek interneta vidē (vairāk informācijas par eksāmena norisi internetā uzzināsiet zvanot uz tālruni: 29463326).

Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents ir saņēmis 60% no kopējā punktu skaita un katrā daļā sasniegti vismaz 40% no maksimālā rezultāta. Eksāmena nenokārtošanas gadījumā, atkārtotu eksāmenu pretendents drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc viena mēneša.

 

III posms – Sertifikāta izsniegšana

ZBC izskata pretendenta eksāmena rezultātus. Ja pretendents ir sekmīgi nokārtojis eksāmenu, viņš saņem Sertifikātu par eksāmena nokārtošanu. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi. Ja beidzoties Sertifikāta termiņam eksaminētā persona vēlas pagarināt Sertifikāta termiņu, ir jākārto eksāmens un pozitīva eksāmena rezultāta gadījumā Sertifikāta derīguma termiņš tiek pagarināts vēl uz pieciem gadiem.

 

Eksāmena norises laiks

Eksāmena norises laiks tiek saskaņots ar pretendentu abām pusēm vēlamā laikā pēc pieteikuma saņemšanas un rēķina apmaksas veikšanas.

 

Maksa par eksāmena kārtošanu un Sertifikāta saņemšanu

Par dokumentu izskatīšanu un eksāmena kārtošanu EUR 85.00*
Par Sertifikāta izsniegšanu un personas iekļaušanu Kvalitātes sistēmas vadītāju reģistrā EUR 25.00*
KOPĀ: EUR 110.00*
Maksa par atkārtotu eksāmena kārtošanu, ja eksāmens nav nokārtots. EUR 15.00*

 

* Visas cenas norādītas bez PVN

Uz augšu