MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA

PERSONĀLA SPECIĀLISTA EKSAMINĀCIJA

Lai organizācijā izveidotu un uzturētu efektīvu personāla vadības sistēmu, viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir kvalificēts un kompetents personāls. Atkarībā no organizācijas lieluma, ir jābūt darbiniekam/iem, kas uztur un pilnveido organizācijas personāla vadības sistēmu.

 

Zygon Baltic Consulting Personu Sertifikācijas centrs veic Personāla speciālista eksamināciju, lai pārbaudītu personas kompetences personāla speciālista darbā.

 

Personāla speciālists īsteno organizācijas personāla vadības politiku, sadarbojoties ar organizācijas vadību un citu struktūrvienību vadītājiem personāla vadības stratēģijas mērķu sasniegšanā, koordinē darbu atbilstoši organizācijas mērķiem saskaņā ar LR likumdošanu un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nepārtraukti pilnveido organizācijas personāla vadības sistēmu.

 

Personu eksaminācijas process

I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana;

II posms – eksaminācija;

III posms – Sertifikāta izsniegšana.

 

I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana

 

Izglītība Kopējā profesionālā darba pieredze Profesionālā darba pieredze personālvadībā Speciālie profesionālās apmācības kursi personālvadībā
Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) personāla vadībā 3 gadi 1 gads nav nepieciešami
Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) psiholoģijā vai jurisprudencē, vai sociālajās zinātnēs. 3 gadi 1 gads vismaz 40 h apjomā
Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) specialitātē, kas nav minēta 1. vai 2. punktā. 3 gadi 1 gads vismaz 40 h apjomā

 

2) Pretendents aizpilda speciālas formas iesniegumu (iesniegumu var saņemt, sūtot pieprasījumu uz ZBC  info@zygon.lv) un iesniedz to kopā ar kompetences apliecinošu dokumentu kopijām (tai skaitā speciālo profesionālo kursu apliecinājumu kopijām) ZBC, nosūtot pa e-pastu: info@zygon.lv.

 

II posms – eksaminācija

Eksāmenā, atkarībā no iedalītā varianta, var tikt pārbaudītas zināšanas un prasmes šādās jomās:

 1. Personāla vadības loma organizācijā,
 2. Stratēģiskā vadība,
 3. Cilvēkresursu vadības sistēma,
 4. Personāla plānošana,
 5. Darba attiecību vadība,
 6. Darbinieku apmācība un attīstība,
 7. Darbinieku atalgojums,
 8. Darbinieku motivācija,
 9. Projektu vadība,
 10. Darba drošība un arodveselība,
 11. Kvalitātes vadības sistēmas,
 12. Darbs ar arodbiedrībām,
 13. Organizācijas psiholoģija,
 14. Saskarsmes psiholoģija,
 15. Prezentācijas prasmes,
 16. Aktualitātes personālvadībā.

 

Eksāmens sastāv no 2 daļām – rakstiskā un mutiskā daļa. Eksāmens notiek interneta vidē (vairāk informācijas par eksāmena norisi internetā uzzināsiet zvanot uz tālruni: 29463326).

Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents ir saņēmis 60% no kopējā punktu skaita un katrā daļā sasniegti vismaz 40% no maksimālā rezultāta.

Eksāmena nenokārtošanas gadījumā, atkārtotu eksāmenu pretendents drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc viena mēneša.

 

III posms – Sertifikāta izsniegšana

ZBC izskata pretendenta eksāmena rezultātus. Ja pretendents ir sekmīgi nokārtojis eksāmenu, viņš saņem Sertifikātu par eksāmena nokārtošanu. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi. Ja beidzoties Sertifikāta termiņam eksaminētā persona vēlas pagarināt Sertifikāta termiņu, ir jākārto eksāmens un pozitīva eksāmena rezultāta gadījumā Sertifikāta derīguma termiņš tiek pagarināts vēl uz pieciem gadiem.

 

Eksāmena norises laiks

Eksāmena norises laiks tiek saskaņots ar pretendentu abām pusēm vēlamā laikā pēc pieteikuma saņemšanas un rēķina apmaksas veikšanas.

 

Maksa par eksāmena kārtošanu un Sertifikāta saņemšanu

Par dokumentu izskatīšanu un eksāmena kārtošanu EUR 85.00*
Par Apliecinājuma izsniegšanu personai un tās iekļaušanu Personāla direktoru reģistrā EUR 25.00*
KOPĀ: EUR 110.00*
Maksa par atkārtotu eksāmena kārtošanu eksāmena nenokārtošanas gadījumā EUR 15.00*

* Visas cenas norādītas bez PVN

Uz augšu