MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA

EFQM Izcilības modelis

 

 

EFQM Izcilības modelis ir praktisks instruments, lai palīdzētu uzņēmumiem veikt mērījumus, lai noteiktu, vai uzņēmumi ir ceļā uz izcilību, palīdzot tiem izprast nepilnības, un piedāvājot dažādus risinājumus. EFQM modeļa pilnveidošanu nodrošina daudzu tūkstošu uzņēmumu pieredzes apkopošana. Tādējādi tiek nodrošināts tas, ka modelis ir dinamisks un atbilst valdošajai vadības filozofijai.

 

Izcilības pamatjēdzieni

EFOM Modelis ir brīvprātīgi ieviešama sistēma, kurā pastāv vairākas pieejas atbilstošas izcilības sasniegšanai. Šajā pieejā ir daži pamatjēdzieni, kas ir šī modeļa pamatā:

 

 • Orientēšanās uz rezultātiem – Izcilība ir atkarīga no visu ieinteresēto pušu vajadzību līdzsvarošanas un apmierināšanas (ieinteresētās puses ir darbinieki, klienti, piegādātāji, un sabiedrība kopumā, kā arī tie, kam ir finansiāla ieinteresētība uzņēmumā).
 • Klienta vajadzības – Klients ir galvenais lēmējs par produkta un pakalpojuma kvalitāti, kā arī klientu uzticība, noturēšana un tirgus daļas iegūšana vislabāk var tikt optimizētas ar skaidru fokusu uz esošo un potenciālo klientu vajadzībām.
 • Vadība un nolūku nelokāmība – Uzņēmuma vadītāju uzvedība rada mērķu skaidrību un vienotību uzņēmumā un vidi, kurā uzņēmums un tā darbinieki var izcelties.
 • Procesu un faktu menedžments – Uzņēmumi darbojas efektīvāk, kad visas iekšēji saistītās aktivitātes ir izprastas un tiek sistemātiski vadītas un plānotas. To pašu var attiecināt uz lēmumu pieņemšanu attiecībā uz esošajām operācijām. Uzlabojumi tiek veikti izmantojot uzticamu informāciju, kas ietver ieinteresēto pušu izpratni.
 • Darbinieku iesaistīšanās un attīstība – Pilnīgu darbinieku potenciāla atraisīšanos var panākt ar kopīgām vērtībām un uzticības kultūru, kas ikvienu iedrošina iesaistīties.
 • Nepārtraukta apmācība, jauninājumi un pilnveidošanās – Organizatoriskais sniegums ir maksimāls, kad tas tiek balstīts uz vadību un kopīgām zināšanām par apmācības, jauninājumu un pilnveidošanās kultūru.
 • Sadarbības attīstība – Uzņēmums strādā efektīvāk, kad tam ar partneriem ir abpusēji izdevīgas attiecības, kas tiek veidotas uz uzticības pamata, daloties zināšanās un integrācijā ar saviem partneriem.
 • Sabiedrības atbildība – Ilgtermiņa interesi par uzņēmumu un tā darbiniekiem vislabāk var apliecināt adoptējot ētisku pieeju un pārspējot noteiktās likumdošanas un visas sabiedrības prasībās attiecībā pret uzņēmumu un tā darbību.

 

Pārskats par EFQM Izcilības modeli

EFQM izcilības modelis ir neobligāta sistēma, kas balstās uz deviņiem kritērijiem. Pieci no tiem tiek apzīmēti kā ‘Sekmētāji’ un četri ir ‘Rezultāti’. ‘Sekmētāju’ kritēriji aptver uzņēmuma darbības lauku. ‘Rezultātu’ kritēriji ietver to, ko uzņēmums sasniedz. Modelis balstās uz priekšnoteikumu, ka: Izcili rezultāti, ievērojot prasības Sniegumam, Klientiem, Darbiniekiem un Sabiedrībai, ir sasniedzami ar Sadarbību un Resursiem, un Procesiem. EFQM Modelis ir attēlots šajā diagrammā:

 

 

 

Bultas uzsver modeļa dinamisko dabu. Bultas norāda uz jaunievedumiem un apmācību, kas palīdz uzlabot sekmētājus, lai tie savukārt novestu līdz uzlabotiem rezultātiem.

 

Modeļa satura struktūra

Attēlā redzamās deviņas modeļa sadaļas attēlo kritērijus pret kuriem ir jānovērtē uzņēmuma progress ceļā uz izcilību. Lai kritēriji būtu pilnībā skaidri, tos sīkāk paskaidro vairāki apakškritēriji. Kopumā modelim ir 32 apakškritēriji. Modeļa pamatā ir loģika, kas pazīstama pēc saīsinājuma RADAR.

 

RADAR sastāv no četriem elementiem:

 

 • Results – rezultāti ietver uzņēmuma sasniegumus,
 • Approach – pieeja ietver uzņēmuma plānus un iemeslus tieši šādai rīcībai,
 • Deployment – attīstība ietver to, kas uzņēmuma ir jāveic, lai īstenotu pieeju,
 • Asessment – novērtēšana ietver, ka uzņēmums novērtē gan pieeju, gan pieejas attīstību,
 • Review – pārskats ietver, ka uzņēmums pārskata gan pieeju, gan pieejas attīstību.

 

Veiksmīgi ieviestam modelim ir ļoti pozitīva ietekme uz uzņēmumu un tā sniegumu.

Uz augšu