MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA

Visaptveroši kvalitātes principi (TQM)

 

 

Kas ir Visaptveroša kvalitātes vadība (TQM)?

Visaptveroša kvalitātes vadība ir tāda uzņēmuma iekšējā kultūra, kurš ir apņēmies, nepārtraukti pilnveidojoties, sasniegt klientu apmierinātību. Šī kultūra atšķiras dažādās ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas nozarēs, kā arī dažādās valstīs, bet tai ir vienoti būtiskie principi, kas tiek ieviesti, lai nodrošinātu uzņēmumam lielāku tirgus daļu, palielinātu ienākumus un samazinātu izmaksas.

ISO 8402:1994 definē Visaptverošu kvalitātes vadību (Total Quality Management (TQM)) kā vadības pieeju uz kvalitāti centrētā uzņēmumā, pamatojoties uz visu darbinieku līdzdalību un ilglaicīgu mērķu nospraušanu. To var sasniegt ar klientu apmierinātību un ieguvumiem visiem darbiniekiem un sabiedrībai. Citiem vārdiem, Visaptveroša kvalitātes vadības filozofija uzņēmumam ir veids, kā tam izpildīt visu ieinteresēto pušu vēlmes un gaidas efektīvi un produktīvi, nepārkāpjot ētiskās vērtības.

Visaptveroša kvalitātes vadība ir domāšanas veids par uzņēmuma mērķiem, organizēšanu, procesiem un cilvēkiem, lai nodrošinātu to, ka visi procesi tiek veikti pareizi ar pirmo reizi. Šis domāšanas process var mainīt visa uzņēmuma, kā arī strādājošo attieksmes, uzvedību un palielināt pozitīvus rezultātus.

 

Kas nav Visaptveroša kvalitātes vadība?

Nedrīkst aizmirst, ka Visaptveroša kvalitātes vadība nav sistēma, nav metode vai pat process. Sistēmas, metodes vai procesi tiek pielietoti un īstenoti, lai sasniegtu dažādus Visaptverošas kvalitātes vadības principus. Visaptveroša kvalitātes vadība aptver visu uzņēmumu kopumā. Tāpēc Visaptveroša kvalitātes vadība attiecas uz katru uzņēmuma aktivitāti, pretēji ISO 9000 standartam, kas aprobežojas tikai ar produktus ražojošajiem procesiem. Visaptveroša kvalitātes vadība ietver arī tādas grūti definējamas tēmas kā uzņēmuma ētika, attieksme un kultūra, kuras savukārt netiek apskatītas ISO 9000 standartā.

 

Kādēļ uzņēmumam ir jāpieņem Visaptveroša kvalitātes vadības filozofija?

Pētnieki tam min vairākus galvenos iemeslus:

 • Uzņēmums kļūs konkurēt spējīgāks.
 • Jaunā uzņēmuma kultūra nodrošinās tā izaugsmi un stiprumu.
 • Tiks izveidota darba vide, kurā ikviens darbinieks varēs būt izcils.
 • Samazināsies stress, defektu skaits un domstarpības.
 • Izveidosies darba komandas, nostiprināsies sadarbība un biedriskums.

 

Visaptverošās kvalitātes vadības ieviešanas principi

 • Uz klientu fokusēts uzņēmums – uzņēmumi ir atkarīgi no saviem klientiem, un tāpēc tiem ir jāizprot esošās un nākamās klientu vajadzības, jāizpilda klientu prasības un jācenšas iegūt klientu apmierinātību.
 • Vadība – līderiem ir jānodibina vienotība komandā, lai motivētu cilvēkus kopējiem mērķiem, virzībai un jaunas uzņēmuma vides ieviešanai. Tiek radītā vide, kurā darbinieki ir pilnībā ietverti uzņēmuma mērķu īstenošanā.
 • Cilvēku iesaistīšana – visu līmeņu darbinieki ir uzņēmuma būtība, un viņu pilnīga iesaistīšana nodrošina darbinieku spēju izmantošanu uzņēmuma labā.
 • Procesa pieeja – vēlamie rezultāti tiek sasniegti efektīvāk, kad attiecīgie resursi un aktivitātes tiek vadīti kā procesi.
 • Sistēmas pieeja vadībai – savstarpēji savienotu procesu sistēmas vadīšana identificēšana un izprašana, lai sasniegtu dotos mērķus uzņēmuma efektivitātes un produktivitātes palielināšanai.
 • Nepārtraukta pilnveidošanās – nepārtraukta pilnveidošanās ir patstāvīgs uzņēmuma mērķis.
 • Faktiskā pieeja lēmumu pieņemšanā – efektīvi lēmumi pamatojas uz loģisku un intuitīvu datu un informācijas analīzi.
 • Abpusēji izdevīgas piegādātāju attiecības – abpusēji izdevīgas attiecības starp uzņēmumu un tā piegādātājiem nodrošina abu uzņēmumu spēju veiksmīgi darboties.

 

Grūtības Visaptverošas kvalitātes vadības īstenošanā

Pastāv vairākas izplatītas kļūdas to uzņēmumu starpā, kas ir mēģinājuši ieviest Visaptverošu kvalitātes vadību, bet kuriem tas nav izdevies. Šīs kļūdas ir:

 

 • Visaptverošas kvalitātes vadības ierosmi ļauj iespaidot ārējiem spēkiem un notikumiem.
 • Nepārvarama un nomācoša vēlme iegūt kvalitātes balvas un sertifikātus, kas novirza uzņēmumu no galvenā mērķa.
 • Visaptverošas kvalitātes vadības aktivitātes tiek organizētas un uztvertas kā kaut kas no ikdienas darba pienākumiem atsevišķs, nepiederošs.
 • Visaptverošo kvalitātes vadību uztver kā piedevu un nepievērš daudz uzmanības nepieciešamajām izmaiņām uzņēmumā un tā kultūrā augstākā vadība nepietiekami novērtē apņemšanās ieviest Visaptverošo kvalitātes vadību nozīmi.

 

Visaptveroša kvalitātes vadība ir novērtēta un atzīta visā pasaulē. Tā kalpo par pamatu daudzām starptautiski slavenām kvalitātes balvām. Piemēram, prestižākajam pasaules kvalitātes apbalvojumam Japānas Deming Prize balvai, kā arī ASV Malcolm Baldrige Nacionālajai kvalitātes balvai un Eiropas Kvalitātes balvai.

Uz augšu