MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Kvalitātes vadība
 • Intensīva mācību programma “Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas vadītājs”

   

  Mērķa auditorija

  HACCP grupu vadītāji, kvalitātes vadītāji, kuriem pietrūkst zināšanas par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu un pārtikas nozares specifiku, kvalitātes nodrošināšanā iesaistītie speciālisti.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā.

   

  Mācību programmas saturs:

  1.nodarbību diena:

  1. Pārtikas kvalitāte, nekaitīgums un drošība. Iesaistītās organizācijas, to pienākumi, atbildība, tiesības.

  2. Likumdošana: Pasaules, Eiropas, atsevišķu valstu, nozares, katra atsevišķa uzņēmuma.

  3. Svešvārdu un vārdu savienojumu skaidrojums.

  4. Pārtikas nekaitīgumu nodrošināšanas ieviešanas etapi atbilstoši Pārtikas kodeksa prasībām.

   

  2.nodarbību diena:

  1. Pārtikas piesārņojumu veidi, bīstamība, risku novērtējums.

  2. Priekšdarbi HACCP programmas ieviešanai :

   Vadības pienākumi un atbildība.

   Produkta/produktu apraksts.

   Darba procesu apraksts.

   Ražošanas procesu grafiku veidi, to attēlojums un pielietojums.

  3. HACCP sistēma, principi, to uzskaitījums, vērtēšana.

  4. HACCP programmas izstrādāšana, ieviešana.

   

  3.nodarbību diena:

  1. Priekšnoteikumi pārtikas nekaitīguma sistēmas ieviešanai, darba vide.

  2. Darbs ar izejvielu piegādātājiem, prasības produktu transportēšanai.

  3. HACCP programmas pielietošana. Veiksmīgas un neveiksmīgas programmas.

  4. Sanitārās apstrādes darbu organizācija.

   

  4.nodarbību diena:

  1. Izsekojamība, neatbilstošas produkcijas atsaukšana.

  2. Problēmu (neveiksmju un kļūdu) risināšanas metodes: pamatcēloņu analīze, korekcija, korektīvās un preventīvās darbības.

  3. Krīzes situācijas, risināšana.

  4. Pārtikas nekaitīguma standartu IFS, BRS,ISO 22 000, FSSC salīdzinājums: kopīgais un atšķirīgais.

   

  5.nodarbību diena:

  1. Uzņēmuma audits, tā veidi un mērķi. Pirmās puses audits, tā nozīme.

  2. Profesionālās un ētiskās prasības auditoriem, to nodrošināšana;

  3. Audita procesa etapi, sagatavošanās, īstenošana.

  4. Audita rezultātu praktiskā izmantošana.

   

  Dalībnieku guvums:

  1) Iegūtas zināšanas kā praktiski izveidot un ieviest pārtikas nekaitīguma sistēmu atbilstoši likumdošanas un ES prasībām.

  2) Iegūta izpratne par dažādu starptautisku standartu prasībām, kas prasībās ir līdzīgs vai atšķirīgs dažādos starptautisko kvalitātes, vides un darba drošības standartos attiecībā uz pārtikas nozares uzņēmumiem.

  3) Dalībnieks saņem apliecinājumu “Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas vadītājs”.

   

  Lektore: Astrīda Mūrniece

  Vada seminārus un konsultē par pārtikas nekaitīgumu un drošību: HACCP, paškontroli, ISO, BRC standartiem, sanitāro apstrādi dažāda rakstura pārtikas nozarēs, higiēnas zināšanu minimumu ar sekojošu apliecinājumu izsniegšanu atbilstoši LR likumdošanai.

  Profesionālā izglītība: beigusi Ļeņingradas Sanitāri Higiēnisko Medicīnas institūtu, (tagadējais nosaukums – Krievijas Federācijas Valsts Ziemeļrietumu Mečņikova vārdā nosauktā Medicīnas Universitāte).

  Papildus izglītība: sertificēta sabiedrības veselības ārste, pārtikas nekaitīguma sistēmas (HACCP) vadītāja, apgūti apmācību kursi par iekšējo auditu, ISO 22 000, ISO 9001 standartiem, pārtikas drošuma uzraudzības kursi Dānijā, lekciju radošas pasniegšanas metodika Lielbritānijā – Londonā, citi kursi un semināri.

   

  Mācību norises laiks:

  2017.gada 20., 27.novembris; 4., 11., 18. decembris, 40 akad. stundas

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Mācību norises vieta:

  Mācību kursa norises vieta ir viesnīcas Rixwell konferenču zālē, Rīgā.

   

  Dalības maksa vienam dalībniekam:

  EUR 500.00 + PVN

  Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

  Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

  Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

   

  Dalības maksa ietver kafijas pauzes, veģetāras pusdienas, mācību materiālus, apliecinājums par kursa noklausīšanos.

  Uz augšu