MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Personu eksaminācija
 • Kvalitātes sistēmas iekšējais auditors

   

   

  Zygon Baltic Consulting Personu sertifikācijas centrs veic eksamināciju un sertifikāciju atbilstoši starptautiskā standarta ISO 17024 prasībām.

   

  Lai izveidotu un uzturētu kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001, viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir kvalificēts un kompetents personāls. Ir jābūt darbiniekam, kurš spēj vadīt kvalitātes sistēmu un palīdzēt uzņēmumam kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā un pilnveidošanā. Tāpat ir nepieciešams speciālists, lai novērtētu kvalitātes vadības sistēmas darbības efektivitāti un atklātu iespējamās pilnveidošanās jomas.

   

  ZBC “Personu sertifikācijas centrs” (PSC) organizē personu eksamināciju un sertifikāciju

  „KVALITĀTES SISTĒMAS VADĪTĀJA”,

  „KVALITĀTES SISTĒMAS IEKŠĒJĀ AUDITORA”

  kompetences sertifikāta iegūšanai saskaņā ar Latvijas/Lielbritānijas kopuzņēmuma Zygon Baltic Consulting pieņemto personālkompetences shēmu un pamatojoties uz Eiropas Kvalitātes organizācijas (EOQ) darbības praksi.

   

  Personu sertifikācijas process

  I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana

  II posms – eksaminācija

  III posms – sertifikācija un pārsertifikācija

   

  I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana

  1) Nepieciešamā izglītība un profesionālā darba pieredze

   

  Izglītība Kopējā profesionālā darba pieredze Darba pieredze ar kvalitātes nodrošināšanu saistītā jomā* Speciālie profesionālās apmācības kursi
  KVALITĀTES SISTĒMAS VADĪTĀJS
  Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) 4 gadi 2 gadi Kvalitātes vadībā
  Vidējā profesionālā izglītība 7 gadi 2 gadi
  KVALITĀTES SISTĒMAS IEKŠĒJAIS AUDITORS
  Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) 4 gadi 2 gadi Kvalitātes iekšējais audits vai kvalitātes vadība
  Vidējā profesionālā izglītība 7 gadi 2 gadi

   

  *ar kvalitātes nodrošināšanu saistītās jomas – kvalitātes vadība, zinātne, inženierzinātne, projektēšana, ražošana, tehnoloģija, serviss, ekonomika, tehniskā apkope.

   

  2) Pretendents aizpilda speciālas formas iesniegumu (iesniegumu var saņemt, sūtot pieprasījumu uz ZBC PSC info@zygon.lv) un iesniedz to kopā ar kompetences apliecinošu dokumentu kopijām (tai skaitā speciālo profesionālo kursu apliecinājumu kopijām) ZBC PSC, nosūtot pa e-pastu vai faksu.

   

  II posms – eksaminācija

  Eksāmenā var tikt pārbaudītas sekojošas zināšanas un prasmes:

  Kvalitātes sistēmas vadītājiem

  1. ISO 9001, ISO 9004, ISO 10013 prasību izpratne.
  2. Kvalitātes vadītāja pienākumu izpildei izmantojamo metožu pārzināšana.
  3. Kvalitātes sistēmas ieviešanai nepieciešamās zināšanas un prasme tās pielietot konkrētā situācijā.
  4. Pārliecināšanas metožu pārzināšana un prasme tās pielietot.
  5. Datu vākšanā un analīzē pielietojamo metožu pārzināšana (kvalitātes kontroles diagramma, cēloņu un seku diagramma, histogramma, korelāciju diagramma, plūsmas diagrammas).
  6. Kvalitātes sistēmas dokumentācijas vadības principu pārzināšana.
  7. Procesu pieejas izmantošana uzņēmuma vadībā.

  Kvalitātes sistēmas iekšējiem auditoriem

  1. ISO 9001, ISO 19011 prasību izpratne.
  2. Kvalitātes iekšējā audita veikšanai nepieciešamo metožu pārzināšana, tai skaitā jautājumu sagatavošana un uzdošana, audita vadīšana u.c.
  3. Audita situācijas izvērtēšana un auditēšanas prasmes.
  4. Argumentācijas prasmes.
  5. Procesu darbības efektivitātes mērījumu veikšana.
  6. Kvalitātes sistēmas dokumentācijas vadības principu pārzināšana.

   

  Kvalifikācijas eksāmens var sastāvēt no 4 daļām:

  • tests,
  • situācijas analīze,
  • izvērstas atbildes uz jautājumiem rakstiskā veidā,
  • mutiskā pārbaude.

   

  Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents ir saņēmis 60% no kopējā punktu skaita un katrā daļā sasniegti vismaz 40% no maksimālā rezultāta. Atkārtotu eksāmenu pretendents drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc viena mēneša.

   

  III posms – sertifikācija un pārsertifikācija

  ZBC “Personu sertifikācijas centra” (PSC) vadītājs izveido sertifikācijas komisiju, kas izskata pretendenta eksāmena rezultātus. Ja pretendents ir sekmīgi nokārtojis eksāmenu un atbilst sertifikācijas prasībām, viņš tiek sertificēts un saņem ZBC PSC sertifikātu. Sertifikāta derīguma termiņa ietvaros sertificētā persona tiek uzraudzīta saskaņā ar ZBC PSC noteikto kārtību un noteikumiem par sertificētās personas uzraudzību. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi. Pēc piecu gadu termiņa beigām notiek pārsertifikācija (ja sertificētā persona vēlas pagarināt sertifikāta termiņu) – ir jākārto eksāmens un pozitīva eksāmena rezultāta gadījumā sertifikāta derīguma termiņš tiek pagarināts vēl uz pieciem gadiem.

   

  Sertifikācijas eksāmena norises laiks

  2016.gada 2.jūnijs, plkst. 10.00-13.00

  Dokumenti sertifikācijai jāiesniedz vismaz nedēļu pirms paredzētā eksāmena.

   

  Eksāmena norises vieta

  Krišjāņa Valdemāra ielā 38, 306-1 telpā, Rīga

   

  Maksa par sertifikācijas eksāmena kārtošanu un sertifikāta saņemšanu

  Kvalitātes sistēmas vadītājiem Kvalitātes sistēmas iekšējiem auditoriem
  Par dokumentu izskatīšanu un eksāmena kārtošanu EUR 85.00 EUR 85.00
  Par sertifikāta izsniegšanu personai un tās iekļaušanu sertificēto personu reģistrā EUR 55.00 EUR 55.00
  KOPĀ: EUR 140.00 EUR 140.00
  Maksa par atkārtotu eksāmena kārtošanu EUR 15.00 EUR 15.00

  * Visas cenas norādītas bez PVN

  Uz augšu