MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Personu eksaminācija
 • Personāla vadītājs

   

  Zygon Baltic Consulting Personu sertifikācijas centrs veic eksamināciju un sertifikāciju atbilstoši starptautiskā standarta ISO 17024 prasībām.

   

  Lai organizācijā/ uzņēmumā izveidotu un uzturētu efektīvu personāla vadības sistēmu, viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir kvalificēts un kompetents personāls. Atkarībā no organizācijas lieluma, ir jābūt darbiniekam/iem, kas uztur un pilnveido organizācijas personāla vadības sistēmu.

   

  ZBC “Personu sertifikācijas centrs” (PSC) organizē personu eksamināciju un sertifikāciju

  „PERSONĀLA DIREKTORA” (PD),

  „PERSONĀLA VADĪTĀJA” (PV),

  „PERSONĀLA SPECIĀLISTA” (PS)

  kompetences sertifikāta iegūšanai saskaņā ar Latvijas/ Lielbritānijas kopuzņēmuma Zygon Baltic Consulting pieņemto personālkompetences shēmu, kas izstrādāta pamatojoties uz LR Profesiju klasifikatoru un International Public Management Association for Human Resources (IPMA-HR), Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) darba praksi.

   

  Personāla direktors izstrādā un formulē organizācijas personāla vadības politiku, stratēģiju un mērķus, plānojot un vadot darbu atbilstoši organizācijas mērķiem un saskaņā ar LR likumdošanu un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nepārtraukti pilnveido organizācijas personāla vadības sistēmu, ieviešot progresīvas metodes un risinājumus.

   

  Personāla vadītājs realizē organizācijas personāla vadības politiku, stratēģiju un mērķus, koordinējot darbu atbilstoši organizācijas mērķiem un saskaņā ar LR likumdošanu un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nepārtraukti pilnveido organizācijas personāla vadības sistēmu, ieviešot progresīvas metodes un risinājumus.

   

  Personāla speciālists īsteno organizācijas personāla vadības politiku, sadarbojoties ar organizācijas vadību un citu struktūrvienību vadītājiem personāla vadības stratēģijas mērķu sasniegšanā, koordinē darbu atbilstoši organizācijas mērķiem saskaņā ar LR likumdošanu un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nepārtraukti pilnveido organizācijas personāla vadības sistēmu.

   

  Personu sertifikācijas process

  I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana;

  II posms – eksaminācija;

  III posms – sertifikācija un pārsertifikācija.

   

  I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana

  1) Atkarībā no savas iegūtās izglītības un profesionālās pieredzes, pretendents izvēlas kompetences sertifikāta līmeni – PERSONĀLA DIREKTORS/ VADĪTĀJS/ SPECIĀLISTS.

   

  Izglītība Kopējā profesionālā darba pieredze Profesionālā darba pieredze personālvadībā Speciālie profesionālās apmācības kursi personālvadībā
  PERSONĀLA DIREKTORS
  Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) personāla vadībā 7 gadi 5 gadi nav nepieciešami
  Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) psiholoģijā vai jurisprudencē, vai sociālajās zinātnēs. 7 gadi 5 gadi vismaz 80 h apjomā
  Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) specialitātē, kas nav minēta 1. vai 2. punktā. 7 gadi 5 gadi vismaz 160 h apjomā
  PERSONĀLA VADĪTĀJS
  Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) personāla vadībā. 4 gadi 3 gadi nav nepieciešami
  Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) psiholoģijā vai jurisprudencē, vai sociālajās zinātnēs. 4 gadi 3 gadi vismaz 80 h apjomā
  Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) specialitātē, kas nav minēta 4. vai 5. punktā. 4 gadi 3 gadi vismaz 160 h apjomā
  PERSONĀLA SPECIĀLISTS
  Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) personāla vadībā. 3 gadi 1 gads nav nepieciešami
  Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) psiholoģijā vai jurisprudencē, vai sociālajās zinātnēs. 3 gadi 1 gads vismaz 80 h apjomā
  Augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds) specialitātē, kas nav minēta 7. vai 8. punktā. 3 gadi 1 gads vismaz 160 h apjomā
  Pirmā līmeņa augstākā izglītība personāla vadībā. 4 gadi 2 gadi nav nepieciešami
  Pirmā līmeņa augstākā izglītība, kas nav iegūta personāla vadībā. 4 gadi 2 gadi vismaz 160 h apjomā
  Vidējā profesionālā izglītība personāla vadībā. 4 gadi 2 gadi vismaz 80 h apjomā

   

  2) Pretendents aizpilda speciālas formas iesniegumu (iesniegumu var saņemt, sūtot pieprasījumu uz ZBC PSC info@zygon.lv) un iesniedz to kopā ar kompetences apliecinošu dokumentu kopijām (tai skaitā speciālo profesionālo kursu apliecinājumu kopijām) ZBC PSC, nosūtot pa e-pastu vai faksu.

   

  II posms – eksaminācija

  Eksāmenā, atkarībā no iedalītā varianta, var tikt pārbaudītas zināšanas un prasmes šādās jomās:

  1. Personāla vadības loma organizācijā,
  2. Stratēģiskā vadība,
  3. Cilvēkresursu vadības sistēma,
  4. Personāla plānošana,
  5. Darba attiecību vadība,
  6. Darbinieku apmācība un attīstība,
  7. Darbinieku atalgojums,
  8. Darbinieku motivācija,
  9. Projektu vadība,
  10. Darba drošība un arodveselība,
  11. Kvalitātes vadības sistēmas,
  12. Darbs ar arodbiedrībām,
  13. Organizācijas psiholoģija,
  14. Saskarsmes psiholoģija,
  15. Prezentācijas prasmes,
  16. Aktualitātes personālvadībā.

   

  Kvalifikācijas eksāmens var sastāvēt no 5 daļām

  • tests,
  • situācijas analīze,
  • izvērstas atbildes uz jautājumiem rakstiskā veidā,
  • mutiskā pārbaude,
  • darbs grupā.

   

  Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents ir saņēmis 60% no kopējā punktu skaita un katrā daļā sasniegti vismaz 40% no maksimālā rezultāta. Atkārtotu eksāmenu pretendents drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc viena mēneša.

   

  III posms – sertifikācija un pārsertifikācija

  ZBC “Personu sertifikācijas centra” (PSC) vadītājs izveido sertifikācijas komisiju, kas izskata pretendenta eksāmena rezultātus. Ja pretendents ir sekmīgi nokārtojis eksāmenu un atbilst sertifikācijas prasībām, viņš tiek sertificēts un saņem ZBC PSC sertifikātu. Sertifikāta derīguma termiņa ietvaros sertificētā persona tiek uzraudzīta saskaņā ar ZBC PSC noteikto kārtību un noteikumiem par sertificētās personas uzraudzību. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi. Pēc piecu gadu termiņa beigām notiek pārsertifikācija (ja sertificētā persona vēlas pagarināt sertifikāta termiņu) – ir jākārto eksāmens un pozitīva eksāmena rezultāta gadījumā sertifikāta derīguma termiņš tiek pagarināts vēl uz pieciem gadiem.

   

  Sertifikācijas eksāmena norises laiks

  2016.gada 2.jūnijs, plkst. 10.00-13.00.

  Dokumenti sertifikācijai jāiesniedz vismaz nedēļu pirms paredzētā eksāmena.

   

  Eksāmena norises vieta

  Krišjāņa Valdemāra ielā 38, 306-1 telpā, Rīga

   

  Maksa par sertifikācijas eksāmena kārtošanu un sertifikāta saņemšanu

  Personāla direktoriem Personāla vadītājiem Personāla speciālistiem
  Par dokumentu izskatīšanu un eksāmena kārtošanu EUR 110.00 EUR 85.00 EUR 55.00
  Par sertifikāta izsniegšanu personai un tās iekļaušanu sertificēto personu reģistrā EUR 55.00 EUR 55.00 EUR 55.00
  KOPĀ: EUR 165.00 EUR 140.00 EUR 110.00
  Maksa par atkārtotu eksāmena kārtošanu EUR 15.00 EUR 15.00 EUR 15.00

  * Visas cenas norādītas bez PVN

  Uz augšu