MĀCĪBU KURSI KONSULTĀCIJAS SERTIFIKĀCIJA
 • Organizāciju vadība
 • Vadītāju kompetenču attīstības programma

   

  Mērķa auditorija

  Dažādu līmeņu organizācijas vadītāji.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt izpratni un attīstīt vadītājam nepieciešamās kompetences, lai vadītājs efektīvi varētu vadīt savā pakļautībā esošos darbiniekus, struktūrvienības vai organizāciju kopumā.

   

  Mācību programmas moduļu tēmas

  1. Stratēģiskās domāšanas kompetences attīstība.

  2. Vadības sistēmas izveidošanas kompetences attīstība.

  3. Procesu vadības kompetences attīstība.

  4. Risku vadības kompetences attīstība.

  5. Komunikācijas kompetences attīstība.

  6. Darba organizēšanas kompetences attīstība.

  7. Personāla vadības kompetences attīstība.

  8. Komandas veidošanas kompetences attīstība.

  9. Līderības kompetences attīstība.

  10. Dzīves gudrības kompetences attīstība.

  Pēc katra moduļa un mācību programmas noslēgumā dalībnieki saņem Apliecinājumu par dalību modulī vai mācību programmā kopumā.

   

  Mācību programmas saturs, ilgums, izmaksas un datumi

  Modulis Saturs Pasniedzējs Ilgums Cena bez PVN Datums
  1.Stratēģiskās domāšanas kompetences attīstība. 1. Stratēģiskās domāšanas kompetences pazīmes. 

  2. Motīva loma mērķu sasniegšanā.

  3. Stratēģiskās domāšanas veicināšanas metodes.

  4. Stratēģisko mērķu savstarpējās ietekmes novērtēšana.

  5, Rezultātu sasniegšanas noslēpums.

   

  Elvita Rudzāte 8 h 120.00 Vienošanās ar klientu
  2.Vadības sistēmas izveidošanas kompetences attīstība. 1. Vadības sistēmas izveidošanas kompetences pazīmes. 

  2. Vadības sistēmas struktūras izveidošana.

  3. Starptautisko standartu un izcilības modeļu prasības vadības sistēmas izveidošanā.

  4. Pamatotas organizācijas struktūras izstrāde.

  5. Kā izveidot vadības sistēmu, samazinot birokrātiju, bet nodrošinot efektīvu darba kontroli?

  6. Procesu pieeja vadības sistēmas izveidošanā un pilnveidošanā.

  7. Lean, Six Sigma IT risinājumu iespējas vadības sistēmas mērīšanā, analīzē un uzlabojumu rezultātu prognozēšanā.

   

  Viktors Mihailovs 16 h 240.00 Vienošanās ar klientu
  3.Procesu vadības kompetences attīstība. 1.  Efektīvas procesu vadības kompetences pazīmes. 

  2. Procesa pazīmes.

  3. Procesa identificēšanas kompetence.

  4. Efektīva procesa pazīmes.

  5. Atbildību/tiesību noteikšana/piešķiršana efektīvai procesa vadībai.

  6. Procesu mijiedarbības nozīmīgums.

  7. Vienādas izpratnes par procesu vadību veidošanas kompetence.

  8. Efektīvas procesu vadības sistēmas uzturēšana.

   

  Kristīne Meistare 8 h 120.00 Vienošanās ar klientu
  4.Risku vadības kompetences attīstība. 

   

  1. Risku vadības kompetences pazīmes. 

  2. Risku vadības politika un stratēģijas.

  3. Risku vadības process un pielietojamās metodikas.

  4. Risku identificēšana, analīze, vērtēšana.

   

  Viktors Mihailovs 8 h 120.00 Vienošanās ar klientu
  5.Komunikācijas  kompetences attīstība. 

   

  1. Komunikācijas kompetences pazīmes. 

  2. Komunikācija veidi ar valsts iestādēm un to apskats.

  3. Komunikācijas rīki organizācijās.

  4. Komunikācija komandās – komunikācijas barjeras.

  5. Starp-personu komunikācijas modeļi un izaicinājumi.

  6. Programmprodukti komunikācijai informācijas laikmetā.

   

  Iveta Reinholde 8 h 120.00 Vienošanās ar klientu
  6.Darba organizēšanas kompetences attīstība. 

   

  1. Darba organizēšanas kompetences pazīmes. 

  2. Plānošanas, organizēšanas, kontroles, analīzes, lēmumu pieņemšanas, kvalitātes novērtēšanas un efektivitātes novērtēšanas prasmes.

  3. Projektu un ikdienas darbu organizēšana. Kopīgais un atšķirīgais.

  4. Uz datiem balstītu lēmumu pieņemšana.

  5. Deleģēšanas prasmes.

  6. Laika plānošanas prasmes. Kad teikt „jā” un kad „nē”.

   

  Vēsma Uzuleņa 8 h 120.00 Vienošanās ar klientu
  7.Personāla vadības kompetences attīstība. 1. Personāla vadības kompetences pazīmes. 

  2. Personāla vadības loma organizācijā, tās attīstība pasaulē un Latvijā.

  3. Pārmaiņas darba vidē, globalizācija, organizācijas kultūras ietekme uz personāla vadības procesiem.

  4. Personāla plānošana, atlase, piesaistīšana un iesaistīšana. Adaptācijas process. Personāla attieksmi veidojošie faktori.

  5. Novērtēšanas process un metodes. Kompetence, profesionālisms, ieguldījums – kā mērīt un novērtēt?

  6. Personāla attīstība. Mācību vajadzību atšķirības dažādu paaudžu darbiniekiem.

  7. Mūsdienu personāla motivācijas metodes.

  8. Atalgojuma sistēmas izveide organizācijā.

  9. Darba likumdošana un darba tiesisko attiecību vadība.

   

  Gundega Dambe 16 h 240.00 Vienošanās ar klientu
  8.Komandas veidošanas kompetences attīstība. 1. Komanda – kas tai kopīgs un atšķirīgs no kolektīva un cilvēku grupas. 

  2. Galvenās lomas komandā.

  3. Līderis un komanda.

  4. Sadarbība un efektīva komunikācija komandā.

  5. Konfliktu veidošanās un to risināšanas metodes.

  6. Komandas vērtību noteikšana. Katra dalībnieka individuālā ieguldījuma apzināšanās.

   

  Vēsma Uzuleņa 8 h 120.00 Vienošanās ar klientu
  9.Līderības kompetences attīstība. 

   

  1. Līderības kompetences pazīmes. 

  2. Nosacījumi personīgā līderības stila attīstībai.

  3. Pārmaiņu programmu un projektu vadība.

  4. Vadītāju līderības stila attīstība atbilstoši darbinieku gaidām un prasmēm.

  5. Lēmumu pieņemšanas dažādos līderības stilos.

  6. Komunikācijas nosacījumi dažādos līderības stilos.

   

  Iveta Reinholde 16 h 240.00 Vienošanās ar klientu
  10.Dzīves gudrības kompetences attīstība. 

   

  1. Dzīves gudrības kompetences pazīmes. 

  2. Kāpēc vadītājam būtu jāattīsta garīgums?

  3. Ķermenis, Dvēsele, Gars – kas patiesībā strādā?

  4. Sevis iepazīšanas jeb sevis izzināšanas nepieciešamība.

  5. Dzīves jēga, misija un uzdevumi.

  6. Mērķu sasniegšanas noslēpums.

  7. Garīgās attīstības un profesionālās izglītības līdzsvarošana.

  8. Problēmas organizācijā – ko tās mums māca?

  9. Dzīvot un strādāt pēc Sirdsapziņas.

  10. Dzīves likumi un mācības.

   

  Elvita Rudzāte 16 h 240.00 Vienošanās ar klientu
  Kopā 112 h 1680.00

   

  Cenas atlaižu politika:

  Apmeklējot visus moduļus organizācijai (var būt dažādi dalībnieki) 10% atlaide.

  Plus atlaides:

  Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.

  Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.

  Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

  Cenā iekļauts

  Pusdienas, kafijas pauzes, izdales materiāli, apliecinājums par tēmas noklausīšanos.

   

  Mācību materiāli

  Vizuālo materiālu izdrukas, piemēru izdrukas, praktisko darbu kopijas.

   

  Norises vieta

  Mācību kursa norises vieta ir klienta izvēlētā telpā.

   

  Nodarbību norises laiks:

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00

  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00

  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Lektoru komanda:

  Elvita Rudzāte vairāk nekā 19 gadus vada konsultāciju firmu SIA “Zygon Baltic Consulting”, pati konsultē ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Elvita māca slimniekiem ārstēt sevi un risināt dzīves un darba problēmas ar domu spēku. Elvita pastāvīgi pilnveido savas zināšanas ne tikai biznesa vadībā, bet arī psiholoģijā, filosofijā un ezotērikā, atklājot PIEDOŠANAS un MĪLESTĪBAS brīnumus. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība”.

   

  Viktors Mihailovs ir ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants (pieredze vairāk kā 19 gadus). Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši ISO standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risku vadības un LEAN projektu ieviešanā.

   

  Iveta Reinholde ir Dr.sc.pol., CMC vadības sistēmu konsultante, IIE vērtētāja, Eiropas Komisijas projektu vērtētāja. Vadījusi mācību kursus un konsultējusi publiskās pārvaldes iestādes un pašvaldības gan vadības sistēmu (ISO 9001) ieviešanas, gan pašnovērtējuma (CAF, EFQM) jautājumos. Strādājusi Pasaules bankas un ES finansētos projektos Kosovā un Kazahstānā. Vieslektore Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas un Japānas augstskolās. Vairāk kā 30 publikāciju autore.

   

  Vēsma Uzuleņa ir ļoti pieredzējusi biznesa vadības konsultante (pieredze vairāk kā 19 gadus). Novadījusi vairāk kā 100 dažādus kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniegusi gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, kvalitātes vadības un personāla vadības projektu ieviešanā.

   

  Gundega Dambe ir Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas sertificēta personāla vadītāja ar vairāk kā desmit gadu pieredzi personāla vadībā. Gundega dalās savās zināšanās un pieredzē, lasot lekcijas Rīgas starptautiskajā biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA) Personāla vadības maģistrantūras studentiem.  Gundega Dambe interesējas par personāla attīstītības jautājumiem, ir Latvijas Universitātes zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs.

   

  Kristīne Meistare ir ar vairāk kā 13 gadu pieredzi kvalitātes un procesu vadībā ražošanas, pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos un valsts pārvaldes organizācijās. Šo gadu laikā Kristīne ir attīstījusi vadības sistēmas, izveidojot kvalitātes vadības sistēmas, veicot iekšējos auditus, analizējot procesu efektivitāti, novērtējot riskus, izstrādājot organizācijas attīstības plānus un izveidojusi organizācijas attīstības uzraudzības sistēmas.

  Uz augšu