JAUNUMI

 • 12.10.2015.
  Intensīva mācību programma “Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas vadītājs”

  Intensīva mācību programma “Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas vadītājs”

  Mērķa auditorija

  HACCP grupu vadītāji, kvalitātes vadītāji, kuriem pietrūkst zināšanas par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu un pārtikas nozares specifiku, kvalitātes nodrošināšanā iesaistītie speciālisti.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā.

   

  Mācību programmas saturs:

  1.diena:

  1. Likumdošana: Pārtikas kodekss, ISO standarti, EP regulas, LR likumi, MK noteikumi, …
  2. Svešvārdu un vārdu savienojumu skaidrojums.
  3. Pārtikas uzņēmuma paškontrole un vispārējs priekšstats par HACCP.
  4. HACCP programmas ieviešanas etapi atbilstoši Pārtikas Kodeksa prasībām.
  5. Priekšdarbi HACCP programmas ieviešanai.

  2.diena:

  1. Pārtikas piesārņojumi, kas apdraud veselību,  izcelsmes riski, vērtēšana.
  2. Pārtikas iepakojuma higiēniskie aspekti.
  3. Priekšnoteikumi HACCP sistēmas ieviešanai, prasības infrastruktūrai.
  4. HACCP principu vērtēšana, programmas izstrādāšana.
  5. Darbs ar izejvielu piegādātājiem.

  3.diena:

  1. HACCP sistēmas ieviešana un uzturēšana.
  2. Gatavās produkcijas realizācija. Marķēšana.
  3. Izsekojamība, neatbilstošas produkcijas atsaukšana.
  4. Noviržu no normas izmeklēšana, cēloņu analīze, krīzes situācijas.
  5. Telpu, iekārtu, darba rīku sanitārās apstrādes darbu organizēšana un īstenošana.

  4.diena:

  1. Auditu veidi, prasības auditoriem.
  2. Pārtikas uzņēmuma iekšējais audits – paškontroles sastāvdaļa, tā mērķi.
  3. Iekšējo auditu plānošana, audita norises process.
  4. Audita rezultātu praktiskā izmatošana, pēc audita darbības.
  5. Starptautisko kvalitātes, vides un darba drošības standartu prasību salīdzinājumi (ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, ISO 14001, OHSAS 18001) .

  5.diena:

  1. Darba aizsardzības un darba drošības pasākumi pārtikas uzņēmumā, likumdošana.
  2. Darba organizācija un izdegšanas sindroms, priekšstats par profesionālam slimībām.
  3. Darba vides fizikālo faktoru ietekme uz darbiniekiem un  darba ražīgumu.
  4. Darba aizsardzības pasākumi.
  5. Apkārtējās vides aizsardzības prasību nodrošināšana pārtikas uzņēmumā.

   

  Dalībnieku guvums:

  1) Iegūtas zināšanas kā praktiski izveidot un ieviest pārtikas nekaitīguma sistēmu atbilstoši likumdošanas un ES prasībām.

  2) Iegūta izpratne par dažādu starptautisku standartu prasībām, kas prasībās ir līdzīgs vai atšķirīgs dažādos starptautisko kvalitātes, vides un darba drošības standartos attiecībā uz pārtikas nozares uzņēmumiem.

  3) Dalībnieks saņem apliecinājumu “Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas vadītājs”.

   

  Lektore: Astrīda Mūrniece

  Vada seminārus un konsultē par pārtikas nekaitīgumu un drošību: HACCP, paškontroli, ISO, BRC standartiem, sanitāro apstrādi dažāda rakstura pārtikas nozarēs, higiēnas zināšanu minimumu ar sekojošu apliecinājumu izsniegšanu atbilstoši LR likumdošanai.

  Profesionālā izglītība: beigusi Ļeņingradas Sanitāri Higiēnisko Medicīnas institūtu, (tagadējais nosaukums – Krievijas Federācijas Valsts Ziemeļrietumu Mečņikova vārdā nosauktā Medicīnas Universitāte).

  Papildus izglītība: sertificēta sabiedrības veselības ārste, pārtikas nekaitīguma sistēmas (HACCP) vadītāja, apgūti apmācību kursi par iekšējo auditu, ISO 22 000, ISO9001 standartiem, pārtikas drošuma uzraudzības kursi Dānijā, lekciju radošas pasniegšanas metodika Lielbritānijā – Londonā, citi kursi un semināri.

   

  Mācību norises laiks/vieta:

  2016.gada 11., 18., 25.janvāris; 1., 8..februāris; 40 akad. stundas;Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpa, Rīga.

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa vienam dalībniekam

  EUR 500.00 + PVN

 • 14.04.2015
  Jauns mācību kurss: “Vadītāju garīgās kompetences attīstības programma”

  Vadītāju garīgās kompetences attīstības programma


  Mērķis

  Attīstīt vadītāju dzīves gudrību un skatījumu uz darbā notiekošo no garīgās puses, izprotot dzīves likumus un iespējas pašam, strādājot ar sevi, pozitīvi izmainīt situāciju darbā un personiskajā dzīvē, saliedējot darba kolektīvu.

   

  Mērķa auditorija

  Uzņēmumu, organizāciju īpašnieki, augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, lēmumu pieņēmēji (privātajā un sabiedriskajā sektorā), kuri vēlas attīstīt garīgo kompetenci, lai iedvesmotu, saliedētu un motivētu padotos kopējo mērķu sasniegšanai.

   

  Semināra saturs

  • Vadītāja misija un uzdevumi garīgajā skatījumā.
  • Problēmas organizācijā – ko tās mums māca garīgajā skatījumā?
  • Kā personiskās problēmas, piemēram, problēmas ģimenē ietekmē darba procesu un rezultātus?
  • Kā transformēt negatīvo situāciju pozitīvā virzienā?
  • Kā transformēt vainīgā meklēšanas procesu problēmas risināšanas procesā?
  • Dievišķo Dzīves likumu izpausme darbā, personiskajā dzīvē un to neievērošanas sekas organizācijas darba rezultātos.
  • Kā strādāt un komunicēt ar negatīvi noskaņotu cilvēku – kolēģi, klientu vai partneri?
  • Kolēģu rakstura īpašību (pozitīvo un negatīvo) nozīmīgums komandas darbā.
  • Kādas mācības slēpj negatīvās rakstura īpašības?
  • Kāpēc un kā ir jāattīsta pozitīvās rakstura īpašības, kā tās palīdzēs organizācijai sasniegt labākus darba rezultātus?
  • Stresi – mūsu skolotāji, ko tie mums māca un kā palīdz pilnveidoties?
  • Kādi stresi un kāda domāšana rada slimības?
  • Kā palīdzēt darbiniekam, kurš bieži slimo?

   

  Lektore

  Elvita Rudzāte, jau vairāk kā 15 gadus vada vienu no vadošajām biznesa vadības konsultāciju firmām Latvijā – “Zygon Baltic Consulting”. Izstrādājusi un ieviesusi vadības sistēmas komercsabiedrībās un publiskā sektora institūcijās. Elvita ir izstrādājusi mācību un konsultāciju metodiku tām biznesa vadības jomām, kuras Latvijā līdz šim nebija pazīstamas – Līdzsvarotās vadības karte (Balanced ScoreCard) stratēģiskajai vadībai, Investor in Excellence – uz rezultātu orientētai biznesa vadībai un citām, kā arī piedalījusies standarta „Draudzīga organizācija” izstrādē un ir grāmatu un garīgās prakses disku sērijā ‘’Piedošanas mācība’’ autore.

   

  Dalībnieki saņem apliecinājumu par semināra noklausīšanos.

   

  Norises laiks un vieta

  2015.gada 22., 28.maijā; 4., 11.jūnijā (16 akad.h); plkst. 10.00 – 13.00; Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpā, Rīgā.

   

  Semināra dalības maksa

  EUR 240.00 +  PVN

 • 24.02.2015
  Jauns mācību kurss: “Pārtikas nekaitīguma sistēmas standarta BRC (Global Standard for Food Safety) izmaiņas – pāreja no 6. uz 7.versiju”

  Pārtikas nekaitīguma sistēmas standarta BRC izmaiņas

   

  Mācību programmas mērķis:

  Iepazīstināt ar gaidāmajām izmaiņām pārtikas nekaitīguma sistēmas standartā BRC 7.versija.

   

  Mērķa auditorija:

  Pārtikas ražošanas, pārtikas tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes nodrošināšanas vadītāji un speciālisti, kā arī visi interesenti, kuri vēlas iegūt izpratni par izmaiņām BRC standartā.

   

  Mācību programmas galvenās tēmas:

  • BRC standarta 7.versijas prasību skaidrojums
  • Izmaiņas procesos
  • Izmaiņas pierakstos
  • Prasības kvalitātes vadībai
  • Prasības pārtikas drošībai
  • Priekšnosacījumi

   

  Dalībnieku ieguvums:

  • informācija par aktualitātēm pārtikas drošībā;
  • izpratne kā uzlabot uzņēmumā jau ieviesto pārtikas nekaitīguma sistēmu atbilstoši BRC standarta prasībām;
  • beidzot kursu, dalībnieki saņems apliecinājumu  par dalību kursā.

   

  Pasniedzēja/konsultante:

  Linda Cēsniece Zygon Baltic Consulting vadošā  konsultante un pasniedzēja pārtikas nekaitīguma jautājumos, „Bureau Veritas Latvia” vadošā auditore.

  Pamatizglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un organizācijas specialitāte; Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Kvalitātes nodrošināšanas un vērtēšanas studiju virziens.

  Papildizglītība: ISO 22000 standarta praktiskā pieeja, Pārtika drošība CEECs, Vadošā auditora kurss, BRC praktisko mācību kurss.

  Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

  Pārtikas un veterinārais dienests; Pārtikas uzņēmumu federācija; Pure Chocolate, Pure Food, Lido, Jelgavas gaļas kombināts, RIMI, Milda, Lielzeltiņi, u.c.

   

  Norises laiks un vieta:

  2015.gada 12.maijs, plkst. 10.00-17.00, Krišjāņa Valdemāra ielā 38, 306-1 telpā, Rīgā

   

  Dalības maksa :

  EUR 140.00 + PVN

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli.

   

  Pieteikties: šeit

 • 08.12.2014.
  Jauna mācību programma: “Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma -HACCP- praktiskā pielietošana darbam bez zaudējumiem”

  Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma -HACCP- praktiskā pielietošana darbam bez zaudējumiem

   

  Mērķa auditorija

  Loģistikas speciālisti, HACCP grupu vadītāji, kvalitātes nodrošināšanā iesaistītie speciālisti, pārtikas uzņēmumu vadītāji, pārtikas objektu projektētāji.

   

  Programmas mērķis

  Pilnveidot un  nodrošināt pārtikas nozarē un ar pārtikas nozari saistītos  atbildīgos darbiniekus ar  zināšanām par pārtikas nekaitīguma sistēmas HACCP praktisko pielietošanu darbam bez zaudējumiem. Kurss ir piemērots gan tiem, kuri jau darbojas pārtikas nozarē, gan tiem, kuri to darīt iecerējuši.

   

  Mācību programmas īss saturs

  1. Vispārējs priekšstats par HACCP

  2. Pārtikas piesārņojuma veidi, kas rada bīstamību veselībai

  3. Piesārņojumu izcelsmes riski, to vērtēšana un novēršanas iespējas

  4. Priekšdarbi HACCP programmas ieviešanai

  5. Priekšnosacījumu prasības, lai ieviestu HACCP programmu (ISO 22000 standarta prasības)

  6. Darbs ar izejvielu piegādātājiem (BRC standarta prasības)

  7. HACCP principu vērtēšana un HACCP programmas izstrādāšana un uzturēšana

  8. Korektīvās darbības, atkāpju no normas izmeklēšana noviržu cēloņu novēršanai

  9. Produkcijas izsekojamība, marķēšana

  10. Gatavās produkcijas realizācija

  11. Telpu, iekārtu, darba rīku sanitārās apstrādes darbu organizācijas un praktiskās īstenošanas process

  12. Rīcība ekstremālās situācijās

  13. Neskaidrie jautājumi attiecībā pārtikas nekaitīguma sistēmas nodrošināšanas likumdošanu

   

  Dalībnieku guvums:

  Iegūtas zināšanas kā praktiski ieviest HACCP sistemu atbilstoši likumdošanas  un ES prasībām, lai nodrošinātu labas reputācijas, sekmīga uz panākumiem un attīstību virzīta pārtikas uzņēmuma darbības garantiju.

   

  Lektore: Astrīda Mūrniece

  Vada seminārus un konsultē par pārtikas nekaitīgumu un drošību: HACCP, paškontroli,ISO, BRC standartiem, sanitāro apstrādi dažāda rakstura pārtikas nozarēs, higiēnas zināšanu minimumu ar sekojošu apliecinājumu izsniegšanu atbilstoši LR likumdošanai.

  Profesionālā izglītība: beigusi Ļeņingradas Sanitāri Higiēnisko Medicīnas institūtu, (tagadējais nosaukums – Krievijas Federācijas Valsts Ziemeļrietumu Mečņikova vārdā nosauktā Medicīnas Universitāte).

  Papildus izglītība: sertificēta sabiedrības veselības ārste, pārtikas nekaitīguma sistēmas(HACCP) vadītāja, apgūti apmācību kursi par iekšējo auditu, ISO 22 000, ISO 9001 standartiem, pārtikas drošuma uzraudzības kursi Dānijā, lekciju radošas pasniegšanas metodika Lielbritānijā – Londonā, citi kursi un semināri.

   

  Mācību norises laiks/vieta:

  2015.gada 2., 9., 16.februārī; 24 akad. stundas; Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpa, Rīga.

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa vienam dalībniekam

  EUR 360.00 + PVN

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli.

 • 03.11.2014.
  Jauna mācību programma: “Personāla vadības pamati”

  Personāla vadības pamati

   

  Mērķa auditorija

  Esošie un topošie personāla speciālisti un struktūrvienību vadītāji, kam būtiski zināt un saprast personāla vadības pamatprincipus.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas personāla vadībā un darba tiesisko attiecību uzturēšanā. Programmas ietvaros runāsim par pārmaiņām darba tirgū un globālajiem personāla vadības un cilvēkresursu vadības jautājumiem un to attīstību. Runāsim par darba tiesisko attiecību vadību, Darba likuma grozījumiem, kā arī izaicinājumiem personāla motivācijai un darba izpildes vadībai.

   

  Mācību programmas īss saturs

  1. Personāla vadības loma organizācijā, tās attīstība Latvijā un pasaulē.
  2. Galvenās personāla vadības funkcijas.
  3. Personāla politika, to veidojošie faktori.
  4. Darba tiesisko attiecību vadība un personāla lietvedība.

   

  Mācību programmā tiks diskutēts par šādām tēmām:

  • Pārmaiņas darba vidē – globalizācija, personāla novecošanās, vairāku paaudžu sadarbība, utml.- kā tas ietekmē personāla vadības procesus?
  • 21.gadsimta kompetences, to ietekme uz personāla vadības procesiem
  • Personāla atlases, adaptācijas, novērtēšanas, attīstības un motivācijas teorētiskie un praktiskie aspekti, to saistība ar uzņēmuma efektivitāti
  • Darba tiesisko attiecību vadība un personāla lietvedība:
  1. Darba tiesisko attiecību uzsākšana, darba līgums, amata apraksts, u.c.;
  2. Grozījumi darba līgumā;
  3. Darba samaksas jautājumi;
  4. Dažādi nodarbinātības nosacījumi;
  5. Atvaļinājumi, to uzskaite;
  6. Darba tiesisko attiecību izbeigšana.

  Mācību programmā tiks apkopota jaunākā pieredze personāla vadības jautājumos, analizētas praktiskas situācijas, diskutēts par labākajiem risinājumiem un piedāvāts daudz praktisko uzdevumu par visām minētajām tēmām.

   

  Lektore: Gundega Dambe

  Gundega Dambe ir Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas sertificēta personāla vadītāja ar  vairāk kā desmit gadu pieredzi personāla vadībā. Gundega dalās savās zināšanās un pieredzē, lasot lekcijas Rīgas starptautiskajā biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA) Personāla vadības maģistrantūras studentiem.  Gundega Dambe interesējas par personāla attīstītības jautājumiem, ir Latvijas Universitātes zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs.

   

  Mācību norises laiks/vieta:

  2014.gada 8. un 15. decembrī; 16 akad. stundas; Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpa, Rīga.

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa vienam dalībniekam

  EUR 240.00 + PVN

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli.

 • 08.10.2014.
  Jauna mācību programma: “ISO 9001 standarta izmaiņu ieviešana”

  ISO 9001 standarta izmaiņu ieviešana

   

  Mērķa auditorija

  Kvalitātes vadītāji, kvalitātes speciālisti un kvalitātes iekšējie auditori ar iepriekšēju darba pieredzi.

   

  Apmācību mērķis

  iepazīstināt ar gaidāmajām izmaiņām ISO 9001 standartā.

   

  Kursa tēmas

  • Gaidāmās izmaiņas ISO 9001 standarta prasībās.
  • Risku vadības pamati.
  • Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana atbilstoši ISO 9001 standarta izmaiņām.

   

  Pasniedzējs/konsultants: Viktors Mihailovs

  Ļoti pieredzējis biznesa vadības konsultants. Novadījis vairāk kā 100 dažādus vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši ISO standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniedzis gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risku vadības un LEAN projektu ieviešanā.

  Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu par dalību mācību programmā.

  Pēc pilnas programmas apgūšanas dalībnieki būs teorētiski sagatavoti kompetences novērtēšanai – sertifikācijas eksāmena kārtošanai ZBC personu sertifikācijas centrā.

   

   

  Mācību norises laiks/vieta:

  2014.gada 10.decembri; 8 akad. stundas; Krišjāņa Valdemāra iela 38,306-1 telpa, Rīga.

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

   

  Dalības maksa vienam dalībniekam

  EUR 120.00 + PVN

   

  Cenā iekļauts: kafijas pauzes, izdales materiāli.

 • 16.09.2014.
  Jauna mācību programma: “Kā sasniegt labizjūtu darbā”

  Jauna mācību programma: “Kā sasniegt labizjūtu darbā”

   

  Programmas mērķis

  Iepazīstināt kursa dalībniekus ar metodēm, kā sasniegt labizjūtu darbā, vienlaicīgi saglabājot augstus biznesa rezultātus, sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas, kā veidot harmoniskas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un efektīvi izmantot laiku, lai darbs sagādātu gandarījumu gan vadītājam pašam, gan darbiniekiem.

   

  Mērķa auditorija

  Uzņēmumu, organizāciju īpašnieki, augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, lēmumu pieņēmēji (privātajā un sabiedriskajā sektorā), struktūrvienību vadītāji, personāla vadītāji un speciālisti, projektu vadītāji, kuri vēlas attīstīt vadītāja prasmes iedvesmot un motivēt padotos kopējo mērķu sasniegšanai.

   

  Semināra saturs

  1.diena – Vadītāja funkcijas un darbinieku attīstīšana

  • 21.gs. globālās attīstības tendences
  • Vadītāja uzdevumi mūsdienu dinamiskajā pasaulē. Ko vadītājs var un ko viņam vajadzētu ietekmēt
  • Vadītājs – līderis vai administrators
  • Mūsu vērtības un organizācijas kultūras veidošana
  • Vadītāja un darbinieka pārliecības – cik lielā mērā tās saskan
  • Darbinieku motivēšana un kā panākt cilvēku iesaistīšanos
  • Ar kādiem uzskatiem cilvēki atnāk pie mums
  • Darbinieku attīstība – cik daudz mēs varam dot un ko varam sagaidīt
  • Mūsdienu darbiniekiem nepieciešamās kompetences
  • Kā veicināt cilvēkos prasmju un savu labāko īpašību attīstību
  • Kā augt kopā ar komandu

   

  2.diena – Komunikācija, laika plānošana un prioritāšu noteikšana

  • Efektīva komunikācija un sadarbība
  • Apliecinoša (cieņpilna) uzvedība
  • Kā nodrošināt harmoniskas attiecības un efektīvu sadarbības rezultātu
  • Konfliktu veidošanās, to attīstības etapi un risināšanas metodes
  • Lēmumu pieņemšana. Konsensus princips
  • Prioritāšu noteikšana un efektīva laika plānošana.
  • Praktiski laika plānošanas paņēmieni kā nodrošināt personīgās dzīves un darba balansu

   

  Lektore

  Vēsma Uzuleņa

  Ļoti pieredzējusi biznesa vadības konsultante. Novadījusi vairāk kā 100 dažādus kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošanas projektus Latvijā atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Konsultatīvo atbalstu ir sniegusi gan ražošanas, gan pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes iestādēm. Specializējies ISO 9001, kvalitātes vadības un personāla vadības projektu ieviešanā.

   

  Dalībnieki saņem apliecinājumu par semināra noklausīšanos.

   

  Norises laiks un vieta

  2014.gada 30.oktobrī un 6.novembrī; plkst. 10.00 – 17.00; Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpā, Rīgā.

   

  Semināra dalības maksa

  EUR 240.00 +  PVN

 • 10.09.2014.
  Jauna mācību programma: “No neveiksmes līdz veiksmei”

  No neveiksmes līdz veiksmei

   

  Mērķa auditorija

  Īpašnieki, vadītāji un struktūrvienību vadītāji, kuri ir gatavi paskatīties uz dzīvi un darbā notiekošo no garīgās puses, attīstot savu garīgumu dzīves izpratnē.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas vadītājiem, izskaidrojot no garīgās puses, kāpēc vāji darba rezultāti, neveiksmes un mērķu neizpilde var palīdzēt organizācijai attīstīties; kā organizācijai pārvērst neveiksmīgu darbu par veiksmīgu, strādājot ar tiem resursiem, kuri ir pieejami.

   

  Mācību programmas saturs

  1. Kas ir veiksme un neveiksme? Kāpēc organizācijas piemeklē grūtas situācijas?
  2. Kas ir mērķis tradicionālajā izpratnē un garīgajā skatījumā?
  3. Kas ir rezultāts tradicionālajā izpratnē un garīgajā skatījumā?
  4. Mērķu noteikšana no organizācijas vīzijas līdz darbinieka individuālajam mērķim – Līdzsvarotās vadības kartes (Balanced ScoreCard) izveidošana vienkārši un bez stresiem.
  5. Kā noteikt struktūrvienību un darbinieku mērķus, lai tie darbiniekos neradītu stresus, bet kalpotu kā virzītājspēks?
  6. Kāpēc mūsdienās vairs nestrādā “burkāna” un “pātagas” politikas?
  7. Kā panākt, lai darbinieki strādātu ar mīlestību tik labi, cik ir viņu spēkos?
  8. Darbinieku vērtēšana – palīgs vai drauds?
  9. Darbinieku atlaišana – palīgs vai drauds? Ko vadītājam un pašam darbiniekam māca vāji darbinieka darba rezultāti?
  10. Kā vadītājam attiekties pret pakļautībā esošiem kolēģiem, ja mērķi netiek izpildīti un ir vāji darba rezultāti?
  11. Kā vadītājam un darbiniekiem “neizdegt”, dzenoties pēc rezultātiem?
  12. Kāpēc nevar sasniegt visus mērķus? Ko neveiksmes māca organizācijas vadībai un tās darbiniekiem?
  13. Kā vāji organizācijas rezultāti un neveiksmes var palīdzēt organizācijai attīstīties un attīstīt darbinieku radošo potenciālu?
  14. Dzīves likumu izpratne, kuri palīdzēs organizācijai un darbiniekiem no neveiksmes nonākt līdz veiksmei.

   

  Lektore: Elvita Rudzāte

  Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 15 gadus vada konsultāciju firmu SIA “Zygon Baltic Consulting”, pati konsultē ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi SOKRATA TAUTSKOLU, BIZNESA ATTĪSTĪBAS FONDU. Elvita māca slimniekiem ārstēt sevi un risināt dzīves un darba problēmas ar domu spēku.

  Elvita pastāvīgi pilnveido savas zināšanas ne tikai biznesa vadībā, bet arī psiholoģijā, filosofijā un ezotērikā, atklājot PIEDOŠANAS un MĪLESTĪBAS brīnumus, kā arī dzīves mācības.

  Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība”.

   

  Norises laiks un vieta

  2014.gada 12., 19., 26.novembrī; 3. decembrī (trešdienās; 16 akadēmiskās stundas), plkst.10.00-13.00, Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpā, Rīga.

   

  Dalības maksa

  EUR 240.00 + PVN

 • 25.03.2014.
  Jauna mācību programma: Standarta “DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA” ieviešana

  Standarta “DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA” ieviešana

  Mērķa auditorija

  Vadītāji, Kvalitātes vadītāji un Personāla vadītāji, kuri vēlas savā organizācijā ieviest standartu “DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA” prasības un/vai sertificēt organizācijas vadības sistēmu atbilstoši standarta “DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA” prasībām.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas vadītājiem, izskaidrojot standarta “DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA” prasības, kā arī iepazīstināt ar metodēm un dzīves filosofiju, lai īstenotu praksē standartā noteiktās prasības.

   

  Mācību programmas saturs

  1. Standarta “DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA” ieviešanas nepieciešamība – kāpēc organizācijai nepieciešams ieviest standartu ”DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA”?
  2. Prasības līderībai, tās filosofija un ieviešanas metodes.
  3. Prasības vērtībām, to filosofija un ieviešanas metodes.
  4. Prasības  cilvēkresursu vadībai, tās filosofija un ieviešanas metodes.
  5. Prasības resursu vadībai, tās filosofija un ieviešanas metodes.
  6. Prasības procesu vadībai, tās filosofija un ieviešanas metodes.
  7. Prasības sadarbības vadībai, tās filosofija un ieviešanas metodes.
  8. Prasības organizācijas rezultātu vadībai, tās filosofija un ieviešanas metodes.
  9. Prasības sociālai atbildībai, tās filosofija un ieviešanas metodes.

   

  Lektore: Elvita Rudzāte

  Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 15 gadus vada konsultāciju firmu SIA “Zygon Baltic Consulting”, pati konsultē ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi SOKRATA TAUTSKOLU, BIZNESA ATTĪSTĪBAS FONDU. Elvita māca slimniekiem ārstēt sevi un risināt dzīves un darba problēmas ar domu spēku.

  Elvita pastāvīgi pilnveido savas zināšanas ne tikai biznesa vadībā, bet arī psiholoģijā, filosofijā un ezotērikā, atklājot PIEDOŠANAS un MĪLESTĪBAS brīnumus.

  Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība”.

   

  Norises laiks un vieta

  2014.gada 1. un 8.jūlijā (otrdienās; 12 akadēmiskās stundas), plkst.14.00-18.30,Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpā, Rīga.

   

  Dalības maksa

  EUR 130.00 + PVN    (Ls 91.36 +PVN)

 • 20.02.2014.
  Jauna intensīva mācību programma “Personāla vadītājs”

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti, kuri vēlas īsā laika posmā apgūt personāla vadības pamatprincipus.

   

  Programmas mērķis

  Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas personāla vadītājiem, dodot iespēju uzzināt, ko šobrīd sagaida no personāla vadītāja uzņēmumos. Kādas ir jaunākās tendences darbinieku motivācijā, kam jāpievērš uzmanība personāla atlasē un personāla lietvedībā, kā uzņēmumā efektīvi sastrādāties vairāku paaudžu cilvēkiem.

   

  Mācību programmas īss saturs

  1. Ieskats personāla vadības attīstībā Latvijā un Eiropā pēdējos 20 gados.
  2. Galvenās personāla vadības funkcijas.
  3. Personāla lietvedība.
  4. Ko no mums personāla vadītājiem gaida vadītāji un darbinieki.
  5. Personāla atlase – kā un kur šodien meklēt darbiniekus.
  6. Sadarbības modeļi starp uzņēmuma darbiniekiem.
  7. Svarīgākie motivācijas instrumenti.
  8. Korporatīvā kultūra un iekšējā komunikācija.

   

  Mācību programmā tiks diskutēts par šādām tēmām:

  • Galvenie uzdevumi personāla vadītājiem šodien, kam jāpievērš uzmanība pirmkārt. Ko visaugstāk personāla vadībā vērtē darbinieki un vadītāji. Ar ko sākt?
  • Personāla atlase – kas mainījies personāla atlasē pēdējos 10 gados un kam jāpievērš uzmanība izvēloties darbinieku.
  • Personāla lietvedība (darba līgumi, amata apraksti un citi normatīvie dokumenti).
  • Kāda darba vide visaugstāk tiek vērtēta, kas ir 21.gadsimta darbinieku motivācija.
  • Paaudzes uzņēmumos – kā sabalansēt vecākās un vidējās paaudzes cilvēku vajadzības un komfortu darba vietā ar jauno darbinieku vajadzībām darba vietā.
  • Uzņēmuma tēls – kā tas ietekmē darbinieku attieksmi pret darbu.

  Mācību programmā tiks apkopota jaunākā pieredze personāla vadības jautājumos, analizētas praktiskas situācijas, diskutēts par labākajiem risinājumiem un piedāvāts daudz praktisko uzdevumu par visām minētajām tēmām.

   

  Lektore: Eva Selga

  Eva Selga ir personāla vadītāja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, izglītība – LU  Filoloģijas fakultāte, specialitāte  latviešu valoda un literatūra, bakalaura un maģistra grāds, LU Ekonomikas un vadībzinību fakultāte, bakalaura grāds biznesa vadībā, RISEBA, profesionālais maģistra grāds personāla vadībā. Strādājusi kā personāla vadītāja ražošanas uzņēmumos, IT nozarē, bankās. Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja.

   

  Mācību materiāli

  Vizuālo materiālu izdrukas, piemēru izdrukas, praktisko darbu kopijas.

   

  Norises vieta

  Krišjāņa Valdemāra iela 38, 306-1 telpā, Rīga.

   

  Norises laiks:

  5 dienas: 2014.gada 13., 20., 27.marts; 3., 10.aprīlis (ceturtdienas; 40 akadēmiskās stundas).

  Nodarbību laiks no plkst. 10.00 – 17.00
  Pusdienu laiks: no plkst. 13.00 – 14.00
  Kafijas / tējas pauzes: no plkst. 11.30 – 11.40 un no plkst. 15.30 – 15.40

   

  Dalības maksa

  EUR 569.15 + PVN    ( Ls 400.00 + PVN)

   

  Cenā iekļauts

  Pusdienas, kafijas pauzes, izdales materiāli, apliecinājums par mācību programmas noklausīšanos.

 • Uz augšu